Forvaltere
Navn på forvalterForv. fondet siden
Carsten Winger01.01.2018
Fredrik Svanholm01.08.2018
Om Vibrand Kreditt
Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et rentefond. Investeringsmålet er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar. Fondet investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Fondet skal kun være investert i norske rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs. Fondet søker å investere i kredittpapirer som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen. Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon.
Nøkkeltall
ISINNO0010815913
Fondets startdato01.01.2018
ReferanseinkdeksIngen
Forvaltningsavgift (%)0,80%
TegningsgebyrInntil 1,00%
InnløsningsgebyrInntil 0,10%
Risikoprofil 1-72