Vibrand Kapitalforvaltning åpner rentefond:

Vibrand Kapitalforvalting AS åpner Verdipapirfondet Vibrand Kreditt. Fondet er et rentefond med fokus på det Norske High Yield segmentet. Fondets vedtekter ble godkjent av Finanstilsynet 11 desember 2017. Fondet er åpent for tegninger fra mandag 29 januar 2018 og har minstetegning på kr 10.000. Godkjennelsesbrev finnes her.

Nøkkelinformasjon, Prospekt og Vedtekter for fondet Vibrand Kreditt finnes her.

Dato: 26 januar 2018


Atlas fondene blir Vibrand fondene:

Vibrand Kapitalforvaltning har besluttet å endre navn på fondene under forvaltning i tråd med navneendring på forvaltningsselskapet. Følgende endringer er gjennomført:

  •  Atlas Norden blir Vibrand Norden
  •  Atlas Absolutt blir Vibrand Absolutt

Navneendringene har ikke medført noen endring i fondenes vedtekter utover at fondenes navn endres i dokumentene. Nøkkelinformasjon, Prospekt og Vedtekter for fondene finnes her.

Endringene er meldt og godkjent hos Finanstilsynet. Godkjennelsesbrev fra Finanstilsynet finnes her og her.

 Dato: 25 januar 2018


Atlas Norge blir Verdipapirfondet Atlas Norden:

Andelseiermøtet i Atlas Norge avholdt 18 mai 2017 vedtok følgende endringer for fondet:

  1. Endre navn til Verdipapirfondet Atlas Norden.
  2. Endre investeringsområdet fra Norge til Norden
  3. Endre risikoprofilen fra indeksnært til aktiv forvaltet fond
  4. Endre tegningshonoraret fra 0,10% til 2% av tegningsbeløpet
  5. Endre løpende forvaltningshonoraret fra 0,50% til 2% p.a

Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 19 September 2017.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 10 oktober 2017. Alle andelseiere i Atlas Norge har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 9 oktober 2017. Skjema for innløsning finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

 Dato: 29 september.2017


Gjennomføring av fusjon mellom Atlas Kapitalforvaltning og Vibrand Finans:

Atlas Kapitalforvaltning AS og Vibrand Finans AS vedtok fusjon 23. feburar 2017, med Atlas Kapitalforvaltning som det overtagende selskap. Fusjonen er sluttført og ble registrert i foretaksregisteret per 13. juni 2017. Det fusjonerte selskapet vil ta navn Vibrand Kapitalforvaltning og arbeidet med  navnendring er iverksatt.

Atlas Kapitalforvaltning og Vibrand Finans har virksomhetsområder som komplementerer hverandre godt og er etter fusjonen en styrket enhet med bedre tilbud til både eksisterende og nye kunder.

Dato: 25.07.2017


Innkallelse til andelseiermøte for Atlas Norge:

Det vil bli holdt andelseiermøte for Atlas Norge den 18 mai 2017 i våres lokaler. Om dokumentasjon til andelseiermøtet ikke er mottatt, vennligst ta kontakt.

Dato: 04.05.2017


Endret tegningshonorar for Atlas Absolutt:

Andelseiermøtet i Atlas Absolutt 7 mars 2017 vedtok å øke tegningshonoraret  fra 0,10% til inntil 2%. . Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 4 april 2017.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 5 mai 2017. Alle andelseiere i Atlas Absolutt har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 2 mai 2017. Skjema for innløsning finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

Dato: 20.04.2017


Endret forvaltningshonorar for Atlas Absolutt:

Andelseiermøtet i Atlas Absolutt 22 desember 2015 vedtok å redusere forvaltningshonoraret fra 2,00 % per år til 1,50% per år. Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 20 mai 2016.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 5 juli 2016. Alle andelseiere i Atlas Absolutt har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 1 juli 2016. Skjema for innløsning finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

Dato: 23.06.2016